Rutiner A till Ö

Adressändring
Vid ändring av kontaktuppgifter, meddela oss omgående, så vi kan uppdatera våra listor.

Allergi
Det är viktigt att du håller förskolan informerad om ditt barns allergi och behov av specialkost och egenvård. En handlingsplan gällande egenvård och ansökan om specialkost fylls av föräldrar och förskolan gemensamt.

Anmälningsplikt
Personalen på förskolan är enligt lag skyldig att, vid varje misstanke om att ett barn far illa eller är utsatt för brott, ta kontakt med sociala myndigheter och göra en orosanmälan alternativt polisanmälan.

APT
En dag i månaden har all personal personalmöte och dessa dagar stänger vi 15.45. Datum för dessa dagar lämnas ut vid terminens början.

Arbetslös
Barn har rätt till förskola minst 15 timmar i veckan vid vårdnadshavares arbetslöshet. Förskolechefen avgör i samråd med vårdnadshavarna hur timmarna ska förläggas med hänsyn till barnets bästa.

Besök
Föräldrar är varmt välkomna till vår förskola! Tala med personalen innan så att ditt besök inte krockar med inskolningar eller andra aktiviteter.

Blöjor
Föräldrar behöver inte ta med blöjor till sitt barn. Blöjor tillhandahåller vi.

Faktura
Föräldraavgiften följer kommunens regelverk och faktureras i efterskott. Faktura skickas ut med e-post till den vårdnadshavare som står som fakturamottagare en gång per kvartal.

Fixardag
Varje år håller föräldrarådet och förskolan i en fixardag, då föräldrarna under trevliga former hjälps åt att göra miljön för barnen bättre.

Fotografering
Vid avslutningar och andra sammankomster med föräldrar ber vi alla att respektera våra fotograferingsregler som innebär att inte publicera någon bild på internet på någon som inte är tillfrågad.

Frånvaro och sjukanmälan
Vi använder Tyra som kommunikationsredskap vid frånvaro och sjukanmälan.

Födelsedagar
Vi uppmärksammar alla barns födelsedagar på Täppan. Om ni ordnar privata kalas och bjuder hela barngruppen så kan inbjudningskort lämnas på förskolan i hallen. I annat fall måste kalasinbjudningar ske med post så att inte andra barn blir ledsna.

Försäkring
Barnen på Täppans Förskola är olycksfallsförsäkrade via Håbo kommun under dagtid och till och från förskolan. För olycksfall på fritiden gäller den inte.

Föräldraledig
Vid föräldraledighet har syskon rätt till plats minst 15 timmar per vecka. Förskolechefen avgör i samråd med föräldrarna hur timmarna ska förläggas.

Föräldramöten
Hålls varje år. Datum och detaljer meddelas via informationsbrev.

Föräldraråd
Täppan har ett föräldraråd som träffas ca en gång per termin. Alla är varmt välkomna att delta vid möten eller komma med förslag.

Hämtning/lämning
Meddela oss alltid om hämtning eller lämning kommer att ske på andra tider än inlämnat schema. Detta för att vi inte i onödan ska behöva ringa och säkerställa att inget har hänt.

Information
All information från förskolan sker genom Tyra.

Kläder
Barnet behöver ha kläder för att vistas utomhus i alla väder och ombyten av innekläder. Den kallare årstiden kan det vara skönt med inneskor. Är du osäker på vilka kläder som fungerar – prata med personalen.

Leksaker
Privata leksaker lämnar vi hemma.

Likabehandlingsplan
Täppans plan mot kränkande behandling är upprättad och finns att läsa på förskolan.

Planeringsdagar
Fyra dagar per läsår håller Täppans ordinarie verksamhet stängt för planering och utvärdering. Behövs omsorg dessa dagar tillsätter vi vikarie.

Schema
I augusti varje år ska schema för barnets vistelsetid lämnas in. Schemat ska i möjligaste mån överensstämma med verkligheten enligt barnets vistelsetid. Ändring av schema inom våra öppettider ska meddelas skriftligt minst två veckor i förväg. Ändring av schema som påverkar våra öppettider ska meddelas skriftligt minst en månad i förväg.

Semester
Under v 28-31 håller Täppans ordinarie verksamhet stängt. Vid behov av omsorg dessa veckor anordnas annan verksamhet för barnet.

Sjukdom
Se frånvaro

Sjukskrivning
Vid vårdnadshavares sjukskrivningar behåller barnet sin plats i förskolan (såvida arbete finns i grunden).

Sommaravslutning
Vi har sommaravslutningsfest i slutet av våren då föräldrar och anhöriga är varmt välkomna.

Sova
Vi sover utomhus, på sovaltan året runt. Barnen sover i sovsäckar som förskolan tillhandahåller. Barnen sover då i medhavda fleccekläder, vantar och mössa vintertid.

Specialkost
Ansökan om specialkost görs på särskild blankett till förskolechefen.

Synpunkter
Tar vi tacksamt emot – se kontakt

Säkerhet
Täppan har brandsläckningsutrustning som årligen servas av professionell aktör. I entréerna finns utrymningsplaner anslagna. Barnen tränar brandutrymning varje termin. Det finns handlingsplaner för olycksfall och krissituationer.

Turordning
Anmälningsdatum gäller som kötid. Syskon till barn som redan går på Täppan har företräde till ledig plats.

Tystnadsplikt
All personal på förskolan omfattas av tystnadsplikt och alla är prickfria i brottsregistret.

Uppsägning
Skall ske senast två månader innan sista vistelsedag. Plats för barn som övergår i skolverksamhet avslutas automatiskt 31 juli.

Utflykt
Varje vecka går vi till skogen. Vid enstaka tillfällen besöker vi även andra utflyktsmål i närområdet, ex biblioteket och Gransäterskolan.

Utvecklingssamtal
Individuella samtal hålls varje år med föräldrarna. Vi diskuterar barnets lärande och hur vi anpassar verksamheten för att stimulera barnet på bästa sätt.

Vistelsetid
Vistelsetid för barnet motsvarar vårdnadshavarnas arbetstid/studietid plus eventuell restid och tid för lämning och hämtning. Schema lämnas in i samband med avtalsskrivning, varje läsårsstart och vid varje varaktig ändring av tiderna.

Ändrade förhållanden
Alla ändringar av tider, inkomst, adress och annat som kan påverka rätten till barnomsorg måste omedelbart anmälas till förskolan.